PRODUCTCLASSIFICATIE

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun specifieke eigenschappen, reeds in kleine hoeveelheden, gevaar, schade of ernstige hinder veroorzaken voor mens, dier en milieu. Wanneer gevaarlijke stoffen onder de vervoerswetgeving vallen wordt er onderscheid gemaakt door deze te classificeren op basis van het UN-nummer, gevarenklasse en de verpakkingsgroep.

Transafe ondersteunt u bij de classificatie van uw producten, het opstellen van het veiligheidsinformatieblad en de juiste vervoersnaam (Proper Shipping Name). De juiste vervoersnaam wordt gebruikt binnen de gehele transportketen en moet onder andere in het vervoersdocument worden vermeld. Een veiligheidsinformatieblad (VIB of Safety Data Sheet – SDS) is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een  gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Een veiligheidsinformatieblad is bedoeld zodat de professionele gebruiker:

  • weet welke gevaarlijke chemische stoffen op de werkplek aanwezig zijn;
  • weet welke risico’s verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu;
  • de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk.

Transafe adviseert u op het gebied van REACH in relatie tot classificatie en de gevaren van een stof en maakt veiligheidsinformatiebladen op indien gewenst.

Switch The Language
    Winkelmand