OPLEIDINGEN EN TRAININGEN

gepubliceerd op di 10 maart 2015

Uit recentelijk onderzoek in de binnenvaart komt naar voren dat de binnenvaart meer aandacht moet besteden aan opleidingen en trainingen. Bemanningen aan boord van de schepen zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s aan boord en zijn niet op de hoogte van de voorschriften.

Als we kijken naar de achtergrond van arbeidsveiligheid is er een relatie waarneembaar tussen het aantal incidenten in de loop van de tijd en de genomen acties in een branche. Ten eerste wordt het aantal incidenten in een branche beperkt door te investeren in hardware, schepen en de uitrusting aan boord. Dit is de laatste jaren ruimschoots gedaan. Tankers zijn bijvoorbeeld uitgerust met een gesloten monstername inrichting en andere zaken om het werk veiliger te maken.

Ten tweede moet geïnvesteerd worden in de software; veiligheidshandboeken, industrie-standaards, etc. In de tankvaart is dit de laatste jaren veel gedaan. Iedereen heeft een veiligheidshandboek TMSA, ISGINNT, EBIS etc. aan boord. Ten derde moet geïnvesteerd worden in de veiligheidscultuur. Investeren in de veiligheidscultuur gebeurt door middel van het praten over veiligheid, opleidingen en trainingen.

Wettelijk gezien is een werkgever (o.a. een scheepseigenaar) verplicht om zijn mensen op te leiden om zijn of haar taak naar behoren uit te voeren. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in artikel 8 van de Arbowet. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. De opleidingen en trainingen moeten zijn toegespitst op de aan een werknemer onderscheiden taken. Iemand mag niet zelfstandig taken uitvoeren wanneer hij geen passende opleiding heeft genoten.

Wanneer men gevaarlijke stoffen vervoerd heeft men ook te maken met het ADN. Het ADN eist dat er iemand aan boord is met een ADN- basis certificaat dan wel een Chemie certificaat maar daarnaast eist het ADN ook dat men het personeel onderricht conform ADN 1.3 . Personen welke werkzaam zijn bij een afzender, vervoerder, geadresseerde, belader, verpakker of vuller en van wie werkzaamheden betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen moeten zijn opgeleid. De opleiding moet al naar gelang de verantwoordelijkheden en taken van de betreffende persoon geschieden in een deel algemene bewustwording en een deel functiespecifieke opleiding.

Een werkgever moet er dus voor zorgen dat zijn personeel is opgeleid conform de Arbo-wet en het ADN. Hier ligt voor de branche nog een uitdaging. Vaak ziet men dat kapiteins en stuurmannen een opleiding krijgen en de bemanning aan dek niet met regelmaat een opleiding ontvangt. Hier gaat het mis! Wanneer er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen worden geladen of wanneer een tanker aan het ontgassen is, is het juist belangrijk dat het personeel aan dek op de hoogte is van de juiste wet- en regelgeving. Zij moeten worden beschermd tegen mogelijke gevaren van het werk. Training en bewustwording is hier essentieel.

Wat zijn dan de eisen aan een dergelijke opleiding? Het is belangrijk dat deze opleidingen aantoonbaar zijn. Wanneer er ADN- goederen worden vervoerd moet de veiligheidsadviseur ook controleren of er opleidingen zijn gevolgd. Deze opleidingen moeten worden gedocumenteerd. Op verzoek moeten deze dossiers ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteiten.
Tevens is het belangrijk dat de opleiding voldoet aan de definitie conform het ADN 1.2. De definitie ven een opleiding luidt als volgt: scholingen, cursussen of leergangen die door een door de bevoegde autoriteit erkende instelling worden gegeven. Wanneer u een scholing, cursus of leergang volgt moet u vragen naar het CCV nummer van de opleider. Impliciet houdt dit dus ook in dat een interne opleiding door een schipper niet voldoende is. Deze opleidingen aan boord zijn weliswaar heel belangrijk, maar daarnaast moet iedereen die aan boord werkt of betrokken is bij het vervoer regelmatig een scholing hebben ontvangen van een erkende opleider conform ADN 1.2. Op deze manier wordt de kwaliteit van de opleiding, scholing of cursus gewaarborgd en dat is wat de autoriteiten belangrijk vinden.

Ten slotte geldt deze verplichting niet alleen voor mensen op de schepen. Deze verplichting geldt zeker ook voor afzenders en bevrachters, dan wel voor de mensen die de schepen beladen. Zij moeten ook weten waar zij mee bezig zijn. Wanneer de hele bedrijfstak voldoende is opgeleid, zal de veiligheidscultuur ook verbeteren en zullen het aantal incidenten afnemen.

Switch The Language
    Winkelmand