PRIVACYVERKLARING

Doelstelling
Deze privacyverklaring heeft als doel transparant en betrouwbaar te zijn naar (potentiële) klanten, medewerkers of andere geïnteresseerden over de manier waarop de organisatie omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Toepassingsgebied
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Transafe B.V. verwerkt van haar (potentiële) klanten, medewerkers of andere geïnteresseerden.

Verantwoordelijke
Transafe B.V. (hierna ‘Transafe’), gevestigd aan Langesteijn 116, 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website:                                      https://www.transafe.info
Telefoonnummer:                        +31 (0)78 682 43 00
E-mail:                                         info@transafe.info 
Postadres:                                   Postbus 11, 3330 AA Hendrik-Ido-Ambacht (NL)
Bezoekadres:                              Langesteijn 116, 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Persoonsgegevens die Transafe verwerkt en voor welk doel
Transafe verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De wettelijke grondslag voor verwerking is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Transafe. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (eventueel postadres)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BTW-nummer(s) (indien buitenlandse klant)

Bijzondere en/of gevoelige gegevens
Transafe verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Uitslagen van alcohol- en drugstesten

Transafe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Contact opnemen per telefoon of e-mail indien nodig voor uitvoering van onze dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten

Transafe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Transafe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken  die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transafe) tussen zit.

Bewaartermijnen
Transafe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Klantgegevens waaronder:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (eventueel postadres)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BTW-nummer(s) (indien buitenlandse klant)

De bewaartermijn van klantgegevens is tot 7 jaar na ontbinding contract of korter indien de klant eerder een verzoek tot verwijdering indient. De redenen voor deze bewaartermijn zijn commerciële doeleinden, een back-up voor klanten en fiscale controle.

De uitslagen van alcohol- en / of drugstesten worden bewaard totdat een  ontvangstbevestiging van de opdrachtgever is ontvangen. Na de ontvangstbevestiging worden alle persoonsgegevens verwijderd. De bewaartermijn voldoet daarmee aan de AVG-wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Transafe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transafe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Transafe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzagerecht, aanpassen, verwijderen of klachten
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transafe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een digitaal bestand naar u of een andere, door u genoemde, ontvanger te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@transafe.info. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Transafe uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Transafe (zie contactgegevens). Hetzelfde geldt voor eventuele vragen of opmerkingen over dit privacybeleid. Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Transafe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen
Transafe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Transafe technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Hieronder zijn enkele beveiligingsmaatregelen genoemd:

 • Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • We gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft.
 • Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door bevoegde personen in de organisatie.
 • Transafe maakt gebruik van een externe IT-beveiliger om de beveiliging van haar server te waarborgen.
 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Transafe gebruik van diensten door derden, zogenaamde verwerkers. Met alle verwerkers heeft Transafe een verwerkingsovereenkomst gesloten.
 • Informatiebeveiliging binnen Transafe is gebaseerd op ISO 27001.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@transafe.info.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Transafe adviseert u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

  Winkelmand